Přihlášku na vydání licence hráče podává klub, a to na předepsaném tiskopise "Přihláška na vydání licence hráče". Tuto přihlášku vyplní ve všech rubrikách podle předtisku a hráč ji vlastnoručně podepíše. K přihlášce přiloží fotografii (3x4 cm) ne starší 1 roku. Za řádné vyplnění a pravdivost údajů odpovídá klub. Přihláška musí být potvrzena razítkem klubu a podpisem dvou funkcionářů klubu, ve kterém chce hráč startovat.